Staré pověsti České-výpisky

24. ledna 2008 v 17:11 | já
Napsal: Alois Jirásek
Ilustrace: Mikoláš Aleš
Vydalo: OTTOVO nakladatelství s.r.o. roku 1999 - Český Těšín

O ČECHOVI
V charvátské zemi, kde žil Čech a jeho bratr Lech, se strhly dost kruté boje. Čech a Lech se dohodli, že opustí zemi, ve které doposud žili a najdou si novou a lepší. Svolali své rody, vzdali oběť bohům, vzali sošky předků, rozloučili se se svým domovem a vydali se za hranice své země. U hory Říp se usadili. Země se jim velice zalíbila a tak ji nazvali podle Čecha - Čechy. Když bylo Čechovi osmdesát šest let, zemřel. Všichni lidé ho oplakávali a po jeho upálení mu vystrojili obrovskou pohřební hostinu.

O KROKOVI A JEHO DCERÁCH
Krok byl vojvoda, který se ujal trůnu po Čechovi. Byl velice chytrý a předvídavý. Měl tři dcery - Kazi, Tetu a Libuši. Kazi znala různé koření a jeho moc. Teta se bála bohů a proto jim dávala oběti a modlila se k nim. Libuše byla chytrá a spravedlivá věštkyně. Po Krokově smrti, se stařešinové rozhodli, že bude vládnout Libuše, sídlila na Vyšehradě a lidu vládla moudře a spravedlivě.

O BIVOJOVI
Jednou přijela Kazi na Vyšehrad, aby navštívila svou sestru Libuši. Když si prohlížely zahradu, uslyšely ryk a křik mužů. V průvodu kráčel Bivoj a držel divokého, živého kance. Kanec dělal velké škody a Bivoj ho zabil. Vladař Bivoje pozval do podhradí na hostinu. Kněžna Libuše mu dala odměnou krásný mužský pás z pokladu jejího otce, který vybrala sama Kazi. Když Kazi jela na hrad, Bivoj ji doprovodil. Kazi si ho oblíbila a pojala za svého manžela.

O LIBUŠI
Jednou Libuše soudila dva sousedy. Oba byli starostové rodu. Přeli se o pole a meze. Libuše je vyslechla a uvážila to. Potom řekla, že mladšímu se děje křivda, že jeho jsou pole a meze. Starším zalomcoval hněv a chtěl, aby jim vládl muž. Libuše jim řekla, že si mají vybrat vejvodu, že si ho vezme za manžela. Poradila jim, aby si zvolili Přemysla.


O PŘEMYSLOVI
Když poslové přijeli do Stadice, spatřili muže opodál kráčet za pluhem. Vzali knížecí roucho, přistoupili k Přemyslovi a pozdravili ho. Řekli mu, že si ho lidé zvolili za knížete a za soudce. Přemysl řekl: "Žel, že jste tak ráno přišli. Kdybych byl mohl tuto roli doorati, byla by po všecky časy hojnost chleba. Ale že jste si pospíšili a mně mé dílo přerušili, vězte, že bude v zemi často bývati hlad." Potom Přemysl pojedl na železném stole a odjel s posly na Vyšehrad, kde oslavil sňatek s Libuší.

DÍVČÍ VÁLKA
Po Libušině smrti dívky poznaly, že už nejsou u takové vážnosti jako za živobytí své paní. Muži se jim posmívali a dívky z touhy po vládě se chopili meče a luku a vedly boj proti všem mužům. Postavily si hrad Děvín. Všechno vedla Vlasta. Dívky bily každého, ať to byl otec nebo bratr. Tři sta mužů padlo v první bitvě. Lest dívek zahubila i vladyku Ctirada s jeho čeledí. Vlasta jednou zapadla mezi muže a pozdě zjistila, že její družky nestačily. Muži Vlastu zabili a ostatní dívky neušly zkáze.
LIBUŠINA PROROCTVÍ
Když byla Libuše s Přemyslem, ustanovili společně některé řády a předpisy. Kněžna Libuše uměla věštit. Jednoho dne předpověděla, že v lese na soutoku řeky Vltavy a potoku Brusnice, pracuje člověk, který tesá práh domu. A tak nazvou hrad, jenž nechají vystavět Prahou. Libuše také předpověděla, kde se v zemi nacházejí drahé kovy, ale také to, že zemi postihnou krvavé boje. Po té ponořila do Vltavské vody kolébku svého prvorozeného syna a řekla, že až se opět vynoří na hladinu, bude v zemi klid a mír.
LUCKÁ VÁLKA
Po smrti Křesomysla vládl Neklan. Byl to dobrý a spravedlivý vládce. Měl však za souseda vášnivého bojovníka - knížete Vlastislava. Obklíčil Levý Hradec, odtud byl ale vyhnán. Naštval se a přísahal pomstu. Odmítal mír, chtěl vládnout nad celou Českou zemí. Boje se vedly dál. Nakonec však Češi dokázali vyhrát.
O KŘESOMYSLU A HORYMÍROVI Na českém trůnu se po vládě Přemysla vystřídalo mnoho panovníků. Za vlády Křesomysla na polích rostl plevel, nikdo se o ně nestaral. Potravin ubývalo. Tento stav se nelíbil Horymírovi a dalším vladykům a tak žádali Křesomysla o nápravu. Ten stranil spíše drahým kovům. Horníci se dozvěděli o co Horymír Křesomysla žádal a rozhodli se ho potrestat za jeho troufalost. Horymír byl varován, uprchl, ale jeho osada Neumětely byla vyrabována a vypálena. Horymír přísahal pomstu a tak se také stalo. Vypálil s muži svého rodu osadu horníků "Březové doly". Za toto se dostal Horymír k soudu, kde byl odsouzen k smrti. Měl
však poslední přání, projet se na svém koni Šemíkovi. Toto mu bylo umožněno s tím, že z Vyšehradu stejně není ůniku, leda na koni s křídly. Horymír se Šemíkem přeskočil hradby a Vyšehradskou skálu, přeplaval Vltavu a uprchl. Všichni byli ohromeni. Druhý den se Horymír vrátil na Vyšehrad,kde mu byla udělena Milost. Bohužel Šemíkovi již nebylo pomoci a musel být utracen. Pochován byl podle pověsti v Neumětelích.
DURYNK A NEKLAN
Neklan jednou vyplenil Vlastislavovou zemi. Chtěl nalézt jeho syna Zbislava. Na dobytém hradě ho nenalezl, nalezl ho až v chatrči u staré ženy. Pětiletého chlapce nechal svými bojovníky dovést na svůj hrad s úmyslem ho zabít. Avšak když uviděl zlatovlasého Zbislava nenašel v sobě dost sil, aby to udělal. Aby ho měl pod dozorem, nechal mu postavit sídlo Dragúš. Sídlo bylo důstojné, nikoliv pevné, aby se v budoucnu mohlo stát sídlem odporu proti němu.Jako pěstouna určil Neklan srbína jménem Durynk.Durynk však ve své horlivosti v službě Neklanovi vylákal chlapce k zmrzlé řece za účelem chytání ryb.Durynk vysekal v ledu díru a vybídl chlapce aby se podíval,kolik je v řece ryb.Když se clapec naklonil nad vodu,Durynk ho sekyrou uhodil po hlavě.Zabitému Zbislavovi oddělil hlavu,zabalil a vydal se na Neklanův hrad svůj čin oznámit v očekávání že bude odměněn.Na pražský hrad dorazil v době kdy kníže Neklan seděl v radě s Lechy. Když Durynk rozbalil uzlík s uťatou Zbislavovou hlavou, Neklan se s odporem odvrátil. Durynk se od Neklana pochvaly nedočkal ba naopak, Neklan mu dal vybrat ze tří trestů smrti. Durynk se pak oběsil na olši poblíž svého hrůzného činu.
O KRÁLI SVATOPLUKOVI
Při slavnosti svatého Petra a Pavla dostal arcibiskup Metoděj od krále příkaz, aby na něj se mší počkal. Protože se král už dlouho neobjevoval, Metoděj započal mši bez něj. Za chvíli se rozrazili dveře, ve kterých se objevil Svatopluk. Když se před oltářem zastavil, svatý muž mu řekl, že bude potrestán za zneuctění Hospodinova chlévu bohem. Král se lekl a pádil z kostela pryč. Po cestě se na Metoděje rozzlobil a nechal mu vzkázat, aby se mu již nikdy neobjevoval na očích. Metoděj uposlechl a odešel kázat do jiných krajů. Zanedlouho postihly Moravu velké boje, které vše ničily a Svatopluk se tedy rozhodl opustit všechno bohatství a přidal se ke třem lidem, kteří měli namířeno do kostela. Na smrtelné posteli skončil s přetvářkou a všem řekl, kdo vlastně je a jak špatně se zachoval nejen k arcibiskupovi Metodějovi.

O KRÁLI JEČMÍNKOVI
Nástupcem Svatopluka se stal bohatý zeman, který sídlil na hradě Chropyni. Král objížděl hrady a města, všude ho bohatě vítali a hostili. Královi se to natolik zalíbilo, že v hodování pokračoval i doma. Královna ho prosila, aby toho nechal a věnoval se královským povinnostem, ale on jí neposlechl a vyhnal z hradu. Královna se schovala v ječném lánu, tam ji se synem našly vesnické ženy, syna pojmenovali Ječmínek. Král se ale dozvěděl kde jsou a dal je odvézt do vzdálených krajů. Po čase se královi začalo stýskat a nechal je hledat, ale poslové je nenašli. Král se je vydal hledat sám, nikdo je neviděl. Ale lidé mluvili o tom, až v zemi bude nejhůře, Ječmínek se objeví.
PRAPOREC SV. VÁCLAVA Soběslavovi se zdál sen o sv. Vojtěchovi, aby vzali jeho praporec, skrytý ve Vrbčanském kostele. Vydal se tam jeho přítel kněz Vít a našel ho. Dojeli vojsko, nasadili praporec na kopí a přijeli Němci. Vyhráli bitvu (vznášel se nad nimi orel).
Jan syn Svojslavův měl 1260 vidění o bitvě na Moravském poli. Byl tam orel a Janoš z Poděhus, kamkoli se obrátil s praporcem, ustoupili nepřátelé. Jan viděl sv. Václava, sv. Vojtěcha za ním, pak sv. Prokopa a pět mučedníků
. Praporec sv. Václava se ztratil, nikdo neví kdy.
O BRUNCVÍKOVI
Když v Čechách panoval Bruncvík, tak se rozhodl, že se vydá do Světa. Královna ho prosila, aby zůstal, ale marně a řekl jí, že když do 7 let neuvidí jeho prsten, není naživu. Projeli různé země, až se dostali k moři, kde si pořídili koráb a vypluli. Náhle je ale strhl vítr k Jantarové hoře a o té se říkalo, ž e z ní nikdo neodjede. A opravdu nemohli odjet. Všichni do tří let zemřeli až na Brunclíka a rytíře Balada. A ten mu poradil jek se z hory dostat. Odnesl ho v kůži pták noh. Bruncvík pomohl při souboji se saní a tak se spřátelili. Když se dostali do říše krále Olibria, vzali Bruncvíka do zajetí, aby se dostal domů musel zabít baziliška. Lev mu poradil aby ho zabil mečem, který sám srážel hlavy a tak draka zabil. Když se vydal se lvem zpět domů, tak si mysleli, že už je dávno mrtvý. Ale když ukázal prsten všichni byli opět šťastní, že mají svého krále.
OPATOVICKÝ POKLAD
Do opatovického kláštera přijíždí tajemný host, ukáže se, že je to sám císař Karel IV. Prosí opata, aby mu ukázal opatovický poklad, o němž věděli vždy jen tři lidé z kláštera. Opat vyhoví, ale nesdělí místo, kde je poklad uložen - císaře tam vedou s kuklou na hlavě. Opat daruje císaři z pokladu jeden prsten. Po Karlově smrti mnohokrát usilovali nepřátelé země o nalezení pokladu. I když opata mučili, nic neprozradil. Poklad dosud spočívá v hlubinách země pod hladinou řeky Labe.
O STARÉ PRAZE
Karel IV., který mnoho vykonal pro Prahu, vyslechne věštbu, podle níž má být Staré Město zničeno povodní, Menší město má být zachváceno strašným požárem. Karel se rozhodne založit Nové Město, aby Praha nebyla zmařena, ale byla ještě větší a krásnější. Pověst o mladém staviteli chrámu, kterému všichni říkají, že jeho stavba je tak odvážná, že se po dokončení musí zřítit. Když je chrám dokončen, ozve se hromová rána při stržení lešení. Stavitel se domnívá, že se chrám zhroutil a vezme si život. Pověst o stavbě Karlova mostu - aby byl most pevný, nařídil Karel IV., že se do malty musí přidávat vejce. Ze všech koutů země denně přiváželi mnoho kop vajec. Veselá příhoda - z Velvar přivezli ochotně celý vůz, ale vejce byla natvrdo uvařená. Karel IV. dal v Praze postavit tzv. hladovou zeď - za práci na stavbě dostávali chudí jídlo. Založení univerzity - měšťan Rotlev daroval pro univerzitu nákladný dům, který postavil za peníze získané za zlato vytěžené z dolu Šlojíř. Pověst o smrti Karla IV. - Když Karel zemřel, rozezněl se umíráček sám od sebe a s ním i všechny pražské zvony.
ŽITO KOUZELNÍK
Král Václav IV. často chodil v přestrojení mezi lid a sledoval, zda obchodníci a řemeslníci nešidí prosté lidi (pekaři, šenkýři). Také celý den kopal na vinici jako dělník a shledal práci těžkou, nařídil proto, aby měli dělníci delší odpočinek. Pověstný byl jeho kouzelník Žito. Při návštěvě bavorského vévody měl Žito soupeřit s jeho kejklíři. Dokázal králi i ostatním divákům, že jeho umění Němce o mnoho předčí. Lidé věřili, že byl upsán čertu, který si odnesl jeho duši.
O KRÁLI VÁCLAVOVI IV.
Václav IV. se často vydával do ulic, aby poznal lidi a dohlédl na kupce. Král neměl rád církev a vysokou šlechtu, tak se šlechtici spikli a krále zajali. Královi věrní přátelé i přesto, že ho šlechtici dobře střežili, krále osvobodili. Šlechta se spojila s Václavovým bratrem Zikmundem a uvěznili krále ve Vídni, ale král opět utekl. Potom ho uvěznili ve Staroměstské radnici, odkud nebylo úniku. Jednou král požádal, jestli se může vykoupat ve Vltavě, věznitelé souhlasili, pak vyšel na balkón, rozhlédl se a uviděl loďku, král požádal mladou Zuzanu aby ho převezla na druhý břeh, Zuzana souhlasila. Oba pak prchli do Kunratického lesa do králova Nového hrádku.
STAROMĚSTSKÝ ORLOJ
Každý den, chodily davy obdivovat Staroměstský orloj, kterému nebylo na světě rovno. Orloj ukazoval mimo času mnoho jiných věcí. Orloj postavil mistr Hanuš a byl slavný i v cizích zemích, ale konšelé se obávali, aby Hanuš nepostavil orloj i jinde. Jednoho večera se k němu konšelé vloupali a svázali ho. Odvlekli ho ke krbu a vypálili mu oči. Když ho ráno lidé našli, zpráva se rozletěla Prahou jako blesk. Mistr už se dál nemohl věnovat své práci, a tak se nechal zavést k orloji, sáhl do stroje a orloj se zastavil. Dlouho se nikomu nedařilo orloj opravit.
O DALIBOROVI Z KOZOJED
Při opravě Pražského hradu dal Vladislav II. Jagelonský vystavět věž, která měla sloužit jako vězení. Název měla dostat po svém prvním vězni. Sedláci se proti svému krutému pánovi vzbouřili a v zajetí jim musel slíbit, že je nepotrestá. Sedláci požádali o pomoc laskavého a spravedlivého Dalibora z Kozojed, aby se jich ujal. Dalibor se střetl s vojáky a následně byl uvězněn v oné věži na Pražském hradě. Z dlouhé chvíle se naučil hrát na housle a lidem se to tak líbilo, že každý den stáli pod věží a poslouchali hru Dalibora. Vždy mu do pytlíčku, který pouštěl na šňůrce z okna dávali nějaké drobné mince a jídlo. Protože se prý nedovoleně zmocnil majetku, byl odsouzen k smrti. Věž nese jméno Daliborka.

ZE ŽIDOVSKÉHO MĚSTA
Židovské město bylo součástí Prahy a žilo svým životem. Chudému chlapci Mordechai Maizlovi bylo předurčeno stát se bohatým a váženým občanem. Z peněz v truhle, kterou dostal od sedláka, nechal vystavit novou synagógu a pomáhal všem potřebným.
V Židovském městě žil i velmi učený Rabbi Löw, kterého uznával i král Rudolf II. Vytvořil z hlíny silného Golema, kterého oživoval vložením šému do úst.
SMUTNÁ MÍSTA
Dne 21. 6. 1621 bylo v Praze hrobové ticho, když se začalo sjíždět vojsko s popravčími. Na Staroměstském náměstí se ten den popravilo 27 českých pánů. Nejmladšímu bylo kolem čtyřiceti let, zatímco nejstaršímu už devadesát. Každou noc před 21. 6. se popraveni scházejí a chodí do Týnského chrámu přijímat podobojí. A pak zmizí. Na nynějším Karlově náměstí stával kámen s vytesaným křížem, kde se kolem roku 1627 hlavně v noci konaly popravy.
FAUSTŮV DŮM
Kdysi na rohu Karlova náměstí žil doktor Faust, který znal kouzla a čáry. Ale jemu to nestačil, a tak zavolal ďábla a upsal mu svojí duši, za to že mu splní všechna přání. Když čas vypršel ďábel si pro něj přišel a unesl ho stropem. Zbyla tam jen černá díra, zedníci se strop pokoušeli zazdít, ale marně, přes noc se zdivo opět vysypalo. Dům pustl. Po letech přišel do domu chudý student, protože neměl kde spát a co jíst. Tak zacpal díru ve stropě a šel spát. Ráno našel na stole tolar a každého ráno další. Náhle měl všeho akorát, ale on chtěl víc, tak že začal číst Fustovy čarodějné knihy. Ale jednou, když se rozloučil s přáteli, tak se už nikdy neobjevil, objevila se opět jenom stará černá díra.
 

11 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa

jestli tu seš tak klik

click 100% (462)

Komentáře

1 _*Metal.Since*_ _*Metal.Since*_ | Web | 15. prosince 2008 v 0:27 | Reagovat

sakra,že já jsem si to nenapsala dřiv...:Ddiky...ted' mohu spat...dobrou..jsi můj zachránce...:)nemohla jsem to najít:D

2 ouuuuuuu ouuuuuuu | 31. ledna 2009 v 16:54 | Reagovat

jee ještě že to tu máš .. děkuju ti nejvíc :o)

3 Lucinka Lucinka | 17. února 2009 v 18:35 | Reagovat

já to potřebovala na test z češtiny tak se mi ty pověsti moc hodili díky že to tu máš..

4 nyny nyny | Web | 28. března 2009 v 10:43 | Reagovat

moc  dik

5 Dealy-Warrior Dealy-Warrior | 29. března 2009 v 21:01 | Reagovat

omg ty tu nemáš povest o golemovi to asz dostanu ve škole za5!!

6 palmik palmik | 2. dubna 2009 v 13:43 | Reagovat

super blog fakt dik za ty povesti

7 typek typek | 7. dubna 2009 v 20:30 | Reagovat

diky moc

8 anez888 anez888 | 17. května 2009 v 20:50 | Reagovat

Když budeš čestný, tento test ti odhalí pravdu.
Napište si svoje odpovědí na kousek papíru. Nepodvádějte!

Odpovědi jsou v dolní části této strany.

1.  Napište jméno jedné osoby opačného pohlaví.

2.  Která je vaše oblíbená barva :červená, černá, modrá, zelená anebo žlutá?

3.  Vaše první iniciála(křestního jména)?  

4.  Měsíc vašeho narození?

5.  Kterou barvu upřednostňujete, bílou anebo černou?  

6.  Jméno jedné osoby stejného pohlaví jako je vaše.

7.  Vaše oblíbené číslo?  

8.  Upřednostňujete Sydney anebo Brisbane?

9.  Upřednostňujete zpravidla: moře anebo oceán?

10.  Napište jedno přání (reálné!).

Pokud jste test ukončili, podívejte se dolu...... (nepodvádějte!)

Odpovědi

1. Do této osoby jste zamilovaný/á.

2. Když jste si vybrali:

Červená: jste vitální a váš život je plný lásky – Černé: jste konzervativní a hašteřivý(á)  - Zelená: vaše duše je klidná a umíte ustoupit – Modrá: jste spontánní a rádi dostáváte náznaky lásky a náklonnosti ze strany těch, které máte rádi – Žlutá: jste šťastná osoba a umíte dobře poradit těm, kteří nemají morálku.

3. Vaše iniciála se nachází mezi:

A-K  Máte dostatek lásky na rozdávání vašim přátelům

L-R  Zkoušíte zhodnocovat váš život na maximum a váš milostný život se brzo rozvine.

S-Z  Rádi pomáháte jiným a vaše budoucí láska se bude s vámi mít velmi dobře.

4. Pokud jste se narodili mezi: Lednem - březnem: rok bude pro vás velmi dobrý a do někoho se nečekaně zamilujete.

Duben - červen: budete mít velmi silný milostný vztah, který bude dlouho trvat a na který si navždy uchováte vzpomínku.

Červenec - září: budete mít vynikající rok a zkusíte větší změnu, která zlepší váš život.

Říjen - Prosinec: váš milostný život nebude mimořádný, ale možná najdete duševní sestru.

5. Pokud jste si vybrali: Černá: váš život nabere nový směr, to bude dobrá věc pro vás a budete se změnou spokojený(á).

Bílá: budete mít přítele, který vám bude plně důvěřovat, který pro vás udělá cokoliv, ale pokazíte to, ani si to neuvědomíte.

6.  Tato osoba je váš(vaše) nejlepší přítel(kyně).

7.  To je počet vašich blízkých přátel ve vašem životě.

8.  Pokud jste si vybrali Sydney: máte rádi dobrodružství.  Brisbane: umíte ustoupit

9.  Pokud jste si vybrali:

Moře: jste loajální vůči vašim přátelům a vašim milencům (milenkám); jste někdo zdrženlivý.

Oceán: Jste spontánní a rádi se líbíte jiným.

10. Toto přání se splní pouze pokud odešlete tuto zprávu 5 osobám do jedné hodiny od tohoto okamžiku. Odešlete ji 10 osobám a uskuteční se do vašich budoucích narozenin!!!

9 mooooooooooooc dííííííííík mooooooooooooc dííííííííík | 8. června 2009 v 21:38 | Reagovat

jsi mj spasitel/ka upa mots díkkkkkkkkkkkk tedka o ete honem opsat!!xxD ete jednou díííííííííííííkyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!mtr upa mts!!xxD:o*

10 dík dík | 8. června 2009 v 22:56 | Reagovat

ae skoda ze tu nemas boží soud....

11 Amandicka Amandicka | E-mail | 11. listopadu 2009 v 11:18 | Reagovat

mas to tu dobre je ti toho hrozne moc chybi ...

12 sarah05 sarah05 | Web | 18. listopadu 2009 v 10:52 | Reagovat

Ahojky..Máš užasnej blogís.Potřebovala jsem něco s povestí a ty to tady máš.Suuuuuuuuuuuuuuuuper bloooooog :-D

13 Klaudie Klaudie | E-mail | 26. listopadu 2009 v 14:44 | Reagovat

díky za ty staré pověsti zítra s toho píšem tak jsem si musela udelat zapisky mooc mi to pomohlo díky mooc :**

14 dííííík dííííík | 17. prosince 2009 v 12:35 | Reagovat

mocinky dííky  mela sem si číst 5 pověstí  a udel at výpisky tak díík

15 evizonka evizonka | Web | 9. ledna 2010 v 16:41 | Reagovat

ahoj mooooc ti děkuju za ty pověsti, jsem zachráněná, jen škoda že tady němáš ještě pár navíc... ty si budu muset udělat sama xD

16 evizonka evizonka | Web | 9. ledna 2010 v 16:56 | Reagovat

nechceš sem přidat i Kozinu? xD

17 kápo blogu :D kápo blogu :D | E-mail | Web | 9. ledna 2010 v 19:12 | Reagovat

nwm možná někdy časem :DD tedka nemám moc čas :)

18 j j | E-mail | 26. ledna 2010 v 6:01 | Reagovat

super staránka našel sjem tu vše :D díky moc

19 Veronica7 Veronica7 | Web | 30. března 2010 v 21:41 | Reagovat

Jsi můj zachránce konečně můžu jít spát nemohla jsem najít pověst o Bruncvíkovi ve zkrácené verzi a ty jsi mě zachránila milionkrát díky...

20 mája mája | 17. dubna 2010 v 9:37 | Reagovat

máš to tu faaakt dobrý ted to dočítáváme ve škole a nemusím si dělat zápisky dík seš fakt supr. akorád ti tu chybí o žižkovi

21 Paige Matthews Paige Matthews | 3. května 2010 v 6:39 | Reagovat

Děkuju Ti mockrát, možná se teď trochu budu opakovat..ale když je to prvada :)) ...Mooc ti děkuju, protože jsem vůbec neměla čas číst tuto knihu a ani mě nebavila a dneska se ve škole učitelka bude na ty pověsti ptát - tak aspoň něco málo vím :)) Děkuju !!!

22 Liwonqua Liwonqua | E-mail | 3. června 2010 v 19:01 | Reagovat

Mooooooooooc dííííky,ale nemas to tu komplet.Chybí:O Žižkovi,Kutnohorští hAVÍŘI,bÍLÁ PANÍ,rŮŽOVÝ PALOUČEK,bOŽÍ SOUD,o jÁNOŠÍKOVI,VŠECHNA PROROCTVÍ!!!!!!Takže si mi moc pomohla,ale i nepomohla....Díííííííííííííííííííííííííík

23 alexíí alexíí | 10. června 2010 v 19:01 | Reagovat

bre tyyy nejvic dik *

24 Adéla.cz Adéla.cz | Web | 30. ledna 2011 v 18:28 | Reagovat

Dík moc :D Moc mi to pomohlo :* Díík*

25 Amy Amy | 12. prosince 2011 v 17:53 | Reagovat

Prosímtě nechybí ti tu nějaké? :/ My máme i židovský nebo co to je.. Takže ,,O Jánošíkovi" a pod. tu nevidím :/ Škoda.. Ale jinak pěkný blog :-)

26 Amy Amy | 12. prosince 2011 v 17:56 | Reagovat

Teda ze Starobylých proroctví.. :D..

27 kiki kiki | E-mail | 5. ledna 2012 v 15:37 | Reagovat

Fak mi to mooc pohomohlo DĚKUJU že to tu máš :D

28 Viliem Viliem | 9. února 2012 v 17:13 | Reagovat

Dik

29 Dzidle Dzidle | 14. listopadu 2012 v 20:14 | Reagovat

škoda že tu není pověst kutnohorští havíři :( :P

30 mistr hanuš mistr hanuš | 10. prosince 2012 v 19:56 | Reagovat

de

31 okanjcv okanjcv | 8. dubna 2013 v 20:34 | Reagovat

mas to spatne

32 prostě já prostě já | 9. ledna 2014 v 19:53 | Reagovat

Obdivuju lidi jako seš ty, který píšou i vo takovejhlech kravinách, ale spoustě lidem to moc pomůže. Přesto se najde někdo, kdo bude kritizovat, místo aby udělal svoje "a lepší" stránky. Díky :D

33 ivan ivan | 28. dubna 2014 v 20:47 | Reagovat

Když budeš čestný, tento test ti odhalí pravdu.
Napište si svoje odpovědí na kousek papíru. Nepodvádějte!

Odpovědi jsou v dolní části této strany.

1.  Napište jméno jedné osoby opačného pohlaví.

2.  Která je vaše oblíbená barva :červená, černá, modrá, zelená anebo žlutá?

3.  Vaše první iniciála(křestního jména)?  

4.  Měsíc vašeho narození?

5.  Kterou barvu upřednostňujete, bílou anebo černou?  

6.  Jméno jedné osoby stejného pohlaví jako je vaše.

7.  Vaše oblíbené číslo?  

8.  Upřednostňujete Sydney anebo Brisbane?

9.  Upřednostňujete zpravidla: moře anebo oceán?

10.  Napište jedno přání (reálné!).

Pokud jste test ukončili, podívejte se dolu...... (nepodvádějte!)

Odpovědi

1. Do této osoby jste zamilovaný/á.

2. Když jste si vybrali:

Červená: jste vitální a váš život je plný lásky – Černé: jste konzervativní a hašteřivý(á)  - Zelená: vaše duše je klidná a umíte ustoupit – Modrá: jste spontánní a rádi dostáváte náznaky lásky a náklonnosti ze strany těch, které máte rádi – Žlutá: jste šťastná osoba a umíte dobře poradit těm, kteří nemají morálku.

3. Vaše iniciála se nachází mezi:

A-K  Máte dostatek lásky na rozdávání vašim přátelům

L-R  Zkoušíte zhodnocovat váš život na maximum a váš milostný život se brzo rozvine.

S-Z  Rádi pomáháte jiným a vaše budoucí láska se bude s vámi mít velmi dobře.

4. Pokud jste se narodili mezi: Lednem - březnem: rok bude pro vás velmi dobrý a do někoho se nečekaně zamilujete.

Duben - červen: budete mít velmi silný milostný vztah, který bude dlouho trvat a na který si navždy uchováte vzpomínku.

Červenec - září: budete mít vynikající rok a zkusíte větší změnu, která zlepší váš život.

Říjen - Prosinec: váš milostný život nebude mimořádný, ale možná najdete duševní sestru.

5. Pokud jste si vybrali: Černá: váš život nabere nový směr, to bude dobrá věc pro vás a budete se změnou spokojený(á).

Bílá: budete mít přítele, který vám bude plně důvěřovat, který pro vás udělá cokoliv, ale pokazíte to, ani si to neuvědomíte.

6.  Tato osoba je váš(vaše) nejlepší přítel(kyně).

7.  To je počet vašich blízkých přátel ve vašem životě.

8.  Pokud jste si vybrali Sydney: máte rádi dobrodružství.  Brisbane: umíte ustoupit

9.  Pokud jste si vybrali:

Moře: jste loajální vůči vašim přátelům a vašim milencům (milenkám); jste někdo zdrženlivý.

Oceán: Jste spontánní a rádi se líbíte jiným.

10. Toto přání se splní pouze pokud odešlete tuto zprávu 5 osobám do jedné hodiny od tohoto okamžiku. Odešlete ji 10 osobám a uskuteční se do vašich budoucích narozenin!!!

34 Nikol Nikol | 3. listopadu 2014 v 16:26 | Reagovat

Díkyy za radu moc mi to pomůže! :D

35 CoreyJeolo CoreyJeolo | E-mail | Web | 18. března 2018 v 21:06 | Reagovat

Wonderful tips. Thanks.

36 Online Lenders Online Lenders | E-mail | Web | 10. října 2018 v 5:09 | Reagovat

poor credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">credit loans guaranteed approval</a> credit loans <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>poor credit loans</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama