Staré Řecké báje a pověsti-výpisky

24. ledna 2008 v 17:13 | já
Napsal: Eduard Petiška
Ilustrace: Lucie Dvořáková
Vydalo: nakladatelství Albatros 2001

Prométheus
Prométheus chodil smutně po zemi a hledal jakékoliv známky jiných lidí. Smísil hlínu s vodou a tak vytvořil sochu člověka. Pallas Athéna dala soše život a tak se tělo 1. člověka začalo pohybovat. Lidé ale byli hloupí, neuměli zacházet s předměty ani stavět domy. A tak se Prométheus vydal mezi ně a vše je poctivě naučil. Avšak Zeus, vládce všech bohů byl velice nespokojený. Zavolal si Prométhea k sobě a sdělil mu, že je sice naučil ve světě hospodařit, ale nenaučil je vzdávat bohům oběti. Jestli tak neučiní, postihne lid boží hněv. Odešel tedy Prométheus zpět na zem. Připravil čerstvé maso, přikryl to kůží a navrch dal žaludek. Na 2. hromadu dal kosti a překryl je tukem. Když Zeus sestoupil na zem, vybral si tu větší- hromadu kostí. Naštvaný šel zpět nahoru přemýšlet o pomstě. Zeus sebral lidem oheň. Po nějakém čase se Prométheus vydal na Olymp a sebral bohům trochu ohně. Lidé pak byli zase spokojení. Mezitím si Zeus povolal boha Héfaista, který zhotovil sochu krásné dívky, kterou pojmenovali Pandora. Poté, co ožila, ji poslali se zlatou truhlou na zem. Jenže neodolala a truhlu otevřela. Na zem se snesly nemoci, trápení a smrt. Naděje zůstala v truhle. I na Prométhea čekal trest- Zeus ho přikoval ke skále a každou noc ho ozobával orel. Po několika staletích ho přišel vysvobodit Hérakles.
Potopa
Zeus se dozvěděl, že lidé jsou čím dál tím horší, že lžou, kradou a vraždí. Sestoupil na zem a procházel se po krajině. Došel až do paláce krále Lykaóna. Ten mu připravil lidské maso a Zeus se rozhněval. Zničil palác blesky a krále proklel do podoby vlka. Vrátil se na nebesa a poslal na svět obrovskou potopu, řeky a moře se vylily. Hladina se dostala až nad střechy kostelů. Lidé, kteří přežili, se snažili plout do hor, kam se ale voda dostala také. Ti, kteří se neutopili, zemřeli hladem. Zeus však spatřil člun, na kterém byli Deukalión a Pyrrha. Zeus se na nimi slitoval, protože to byli poslední lidé na zemi a potopu odvolal. Manželé poděkovali bohům a šli do chrámu bohyně Themis. Prosili ji, aby vrátila na zem život. Poradila jim, aby za sebe házeli kameny. Oba tak učinili. Z kamenů, které hodila Pyrrha, se staly ženy, z kamenů hozených Deukaliónem se stali muži.
Faethón
Mladý Faethón se jednou rozhodl vydat na cestu za svým otcem, bohem slunce Héliem. Když dorazil nahoru, otevřela se velká zlatá brána a Faethón uviděl otce na třpytivém trůně. Otec ho už z dálky vítal. Zeptal se, proč přišel a syn odpověděl, že se mu na zemi posmívají a nevěří mu. Hélios mu slíbil, že si smí přát 1 přání. Netušil ale, že jeho největším přáním je projet se na zlatém voze skrz oblohu. Hélios nakonec povolil a dovedl syna k vozu. Před cestou ho zásoboval radami, ale ty jeho syn neposlouchal. Poté, co vůz vyjel z hradu, se koně začali chovat podivně-vymkli se Faethónovi z rukou a nebezpečně se přiblížili k zemi. Půda popraskala a vyschla, ze stromů i měst zbyl jen popel. Zeus na vše seshora pozoroval a pak srazil sluneční vůz bleskem, protože se už dál nemohl dívat, jak mu Faethón pustoší zemi. Faethón spadl dolů už mrtev. Jeho matka se sestrami ho poté našly. Sestry se hrůzou nemohly ani pohnout, cítily, jak jim nohy zarůstají do země- staly se z nich olše.
Orfeus
Orfeovy písně se líbily všem. Naslouchali mu zvířata i lidé. Tam, kde zpíval, byl klid a mír. Jeho zpěv se líbil i bohům. Když zpíval vodním vílám, do jedné z nich-do Eurydiky se zamiloval a oženil se s ní. Jednou musel Orfeus odjet a tak si Eurydika řekla, že půjde navštívit své družky. Pospíchala trávou, ale kousnul ji jedovatý had a na místě zemřela. Od té doby zpíval Orfeus jen smutné písně. Po svém putování se odhodlal vstoupit do podsvětí za Eurydikou. Tak tedy šel a u toho si zpíval, dokonce rozplakal stromy, které mu ukazovaly cestu. Došel do podsvětí , ale zastavil ho trojhlavý pes, uspal ho a šel dál. Rozplakal i starého převozníka. Došel až k pánovi podsvětí, Hádovi a zazpíval mu o Eurydice. Hádes mu dovolil si Eurydiku odvést, ale nesměl se na ni v podsvětí ani podívat. Orfeus odešel, ale neslyšel za sebou žádné kroky a tak se otočil a Eurydika se rozplynula. Smutný se vrátil zpět na zem a zpíval lesům a hájům. V lese potkal Bakchantky- ctitelky boha vína a těm se zřejmě nelíbil jeho zpěv a tak ho ukamenovaly. Celá příroda to oplakávala. A tak se Orfeus dostal do podsvětí za svou Eurydikou.
Založení Théb
Král Agénon měl překrásnou dceru Europu. Bůh Zeus se do ní zamiloval a tak s ní v podobě bílého býka odplaval na kontinent, který pojmenoval po ní-Europa. Král se o ní bál a tak poslal svého syna Kadma, aby ji přivedl zpět. A tak putoval, až přijel do Delf do věštírny, kde dostal věštbu, která zněla, že se má zapomenout na sestru a ať jde na osamělou louku, tam najde jalovici a tam, kde si odpočine, má založit město Théby. On tak učinil a vše se odehrálo podle plánu. Kadmovi druzi se šli podívat do lesa. Tam však spatřili obrovského draka. Koho nezabil drak, toho otrávil jeho dech. Kadmos se divil, že nejdou a tak tam šel sám. Zabil draka a zjevila se tam Pallas Athéna a ta mu řekla, ať zakope jeho zuby. On tak udělal a v tu ránu se na tom místě zjevilo vojsko. Po boji mezi sebou, zbylo 5 vojáků a s těmi Kadmos postavil Théby.
Pentheus
Pentheus - thébský král byl rodilý bojovník, miloval války a kruté boje. Muže viděl jen jako bojovníky. Jednou přijel do země na voze taženým tygry bůh radosti - Dionýsos. Přidala se k němu velká skupina mužů i žen. Jakmile se to doslechl Pentheus, okamžitě si ho nechal přivést. Stráže mu však přivedli Akoita. Byl to lodník, který Dionýsa našel, vzal ho na svou loď, když byl ještě malý.jeho posádka ho chtěla prodat do otroctví. Jenže najednou se zastavila loď, aniž by zakotvila z vody vyrazily šlahouny břečťanu celá loď obrostla. Z celé posádky se stali delfíni, zbyli jen oni dva. Dionýsos ho přijal do svých služeb. Pentheus Akoita zatknul a poslal na mučení. Jednou za ním šel, ale Akoites už tam nebyl, osvobodila ho Dionýsova družina. Pentheovi se najednou zjevily vidin, vše viděl dvakrát. Vylezl nahoru na sosnu. Dole pod ním stála opilá Dionýsova družina, která nepoznala svého krále a shodila ho a umlátila k smrti.
Midas
Jednoho dne přivedli rolníci ke králi Midasovi opilého starce. Midas ho poznal-byl to Dionýsův druh Silénos. Hodovali spolu několik dnů a pak mu Midas daroval osla. Uspořádali průvod, při kterém potkali boha Dionýsa. Ten slíbil Midasovi, že si smí přát cokoli. Midas si přál, aby se vše, čeho se dotkne, proměnilo ve zlato. Po chvíli král zjistil, že se nemůže ani najíst a tak šel za ním zpět a Dionýsos mu poradil, ať se jde vykoupat do řeky. Tam zaslechl hádku. Špatně je rozsoudil a narostly mu oslí uši. Běžel domů k holiči, který slíbil, že to nikomu neřekne. On to nevydržel a řekl to jamce v trávě. Z jamky vyrostla tráva a ta to řekla všem lidem. Midas byl všem pro smích.
Tantalos
Tantalos byl jeden z nejbohatších králů. Jako jediný smrtelník se mohl účastnit hostin na Olympu a poslouchat bohy. Tím se stal děsně pyšným a chtěl si vyzkoušet, zda jsou bohové vševědoucí. Ukradl tedy Diovi zlatou sochu. Zeus to věděl,ale zatím to nedal najevo. To Tantala přesvědčilo o tom, že nejsou vševědoucí. Završil to tím, že zabil svého syna Pelopa a nechal ho servírovat na hostině. To Dia rozzlobilo natolik, že poslal Tantala na věčné trápení do podsvětí, kde sice dostával jídlo i pití, ale pokaždé, když se chtěl napít, nebo najíst, mu jídlo zmizelo od pusy. Jeho syna Pelopa nechali znovu vzkřísit a stal se králem.
Nioba
Nioba byla moc šťastná královna. Měla velké bohatství po svém otci, skvělého manžela, sedm synů a sedm dcer. Neměla víc, co si přát. Jednou si všimla, jak se thébské ženy jdou modlit bohyni Létó. Vyběhla ven a vynadala jim za to, že se modlí někomu, koho neznají a že by se měly spíš modlit jí. Ženy odešly. Bohyně Létó se svými dětmi stála na nebesích a vše slyšela. Poslala syna Apollóna dolů a ten zastřelil všech 14 dětí. Když se to dozvěděl manžel, také se zabil. Nioba stála na místě jejich vražd a protože tam stála dlouho, zkameněla a z očí se jí valily vodopády.
Pelops
Když přišel Pelops o trůn, vydal se se sluhou na cestu. Dorazili až do města k paláci, kde bylo mnoho kůlů a na každém byla napíchnutá lidská hlava. Pelops si postavil hlavu a hned další den šel za bohem Poseidonem a poprosil ho o koně na zápas. Další den se konal souboj. Pelops se držel hodně před králem, jenže králův vůz se rozbil a král těsně před cílem zemřel. Pelops zvítěz a vzal si Hippodamii. Dostal se ale do potyčky s Oinomaovým sluhou, který tvrdil, že za to může on, proč Pelops vyhrál. Pelops ho svrhl do moře.
O zlatém rounu
Žil kdysi král, který měl manželku a dvě děti, Frixa a Hélle. Oženil se ale znovu, ale jeho nová manželka jeho děti nenáviděla, týrala a trápila je. Poté, co se jí narodili 2 vlastní děti a své nevlastní chystala zabít. Zavolala všechny ženy, ať nejdřív opraží obilí a pak ho zasejí, že prý bude větší úroda. Po čase nastal hladomor. Král poslal posla, ať se jde zeptat bohů, ale královna ho zastaví, podplatí ho, aby nikam nechodil a aby se po čase vrátil a vzkázal králi, že zas úroda bude, ale musí vznést oběti. Těmi oběťmi ale byli Frixos a Hélle. To ráno, kdy měly být děti obětovány, se k oltáři snesl zlatý beran a unesl děti pryč. Když letěli, sestře se udělalo špatně, pustila se a zemřela. Když doletěl, ujal se ho král Aiétes. Frixos mu daroval beranovo zlaté rouno a král ho dal hlídat drakem.
Iásón a Médea
Byli 2 bratři-Pelias a Aisón. Pelias sebral Aisónovi trůn a vyhnal ho. Aisón poslal syna do hor se vzdělat. Když Iásón dospěl, vydal se za Peliasem požádat o trůn. Když dorazil do města, král mu řekl, že se stane králem, až mu přinese zlaté rouno. Iásón postavil loď, svolal hrdiny a vyrazili. Na cestě plné nebezpečí, všechna překonali. Králova dcera Médea přivedla hrdiny do paláce, kde dostal Iásón úkol. Médea mu pomáhala a vzala rouno a odjela s nimi zpět do rodného města. Tam se pomocí kouzla zbavila Peliase a z Iásóna udělali krále. Médeu si však nevzal a Médea utekla už nikdy se nevrátila.
Hérakles
Měl nadlidskou sílu. Jednou za ním do hor přišly 2 ženy, které představovaly životní cesty. Hérakles si vybral tu složitější. Cestou do Théb bojoval s Minyi, které svázal a poslal ke králi. Král ho chtěl potrestat, ale lid se za něj postavil. Z nich Hérakles vytvořil vojsko, které zvítězilo proti Minyům. Stal se slavným. Poté se dozvěděl, že byl povolán do služeb krále Eurysthea a musí splnit 10 úkolů. Úkoly byly složitě, např.: přinést kůži nemejského lva, zabít devítihlavou hydru, vyčistit chlévy krále Augiáše, přinést pás královny Amazonek, přinést gigantického obra Géryóna. Když už mu služba skončila, král mu oznámil, že mu 2 úkoly neuznal, tak ještě musel donést zlatá jablka ze sadu Hesperidek a pekelného psa Kerbera z podsvětí. Tím mu služba opravdu skončila. Vydal se na cesty a přišel ke králi, který měl dceru Iolu. Bojoval o ní, vyhrál, ale král mu ji nedal. Rozzlobený Hérakles šel navštívit přítele Adméta, kterému se kvůli němu zabila žena. Hérakles šel do podsvětí pro duši jeho ženy. Na cestě ho dohnal bratr Ioly a sdělil mu, že ho všichni považují za zloděje. Hérakles ho shodil ze skály, ale bohové se na něj rozzlobili a poslali ho na 3 roky do otroctví. Po odpykání trestu se mu vrátily síly a ucházel se o ruku Deianeiry. Přepral říčního boha Achéloa a vzal si Deianeiru. Jednou si vyšli na procházku, až došli k řece, přes kterou převáděl kentaur, ten se zamiloval do Deianeiry a chtěl ji unést. Hérakles ho zabil a Dianeira vzala jeho krev, aby s ní zůstal Hérakles navždy. On však musel jednou odjet a Deianeira mu natřela šaty krví. Hned, jak si je vzal Hérakles na sebe, zemřel ve velkých bolestech. Žena se raději zabila. Hérakles se stal bohem.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

jestli tu seš tak klik

click 100% (462)

Komentáře

1 McIntosh McIntosh | Web | 20. června 2015 v 16:26 | Reagovat

pujcky ihned nebankovni 8-O

2 ja ja | 13. ledna 2016 v 18:36 | Reagovat

chybi to tu co zbitek

3 dnomseD dnomseD | Web | 9. září 2016 v 12:06 | Reagovat

sms pujcka ihned praha :-)

4 LarryInize LarryInize | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 19:26 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>casino</a> guide

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama